Personal sanitari, bombers i cossos de seguretat: descàrrega emocional

Dirigit als diferents professionals que, per les seves funcions, reben una alta càrrega emocional en l’acompliment del seu treball. En ells es troben  mèdics i sanitaris d’UCI’s, urgències, cures pal·liatives, geriàtrics, bombers, forces i cossos de seguretat de l’estat, assistents en desastres humans, etc. En aquests tallers realitzarem dinàmiques per a aprendre a gestionar correctament les emocions que es generen en aquests moments i que d’una manera o un altre afecten l’estat emocional del professional, tant dins com fora del seu entorn laboral. Tenir les eines per a gestionar aquests estats emocionals, tant els propis com els de les persones afectades, ajuda enormement a l’acompliment de les seves funcions. Així mateix serveixen de descàrrega emocional de vivències que poden no haver-se acceptat i/o superat i que poden donar lloc a generar creences i comportaments limitants.

Juntament amb el ramat d’Equitació Emocional Mussara coneixerem les emocions bàsiques i ens acompanyaran en el viatge cap al nostre interior i el coneixement de cada emoció relacionada amb l’acompliment de les teves funcions. Com gestionar-les, acceptar-les i veure el que ens aporten. Els cavalls reaccionaran a la teva emoció a cada moment i experimentaràs cadascun dels estats pels quals passa l’emoció. Ells et faran de mirall, seran la teva metàfora, viuràs les dues cares de cada emoció. I…finalment…jugant…hauràs après una manera diferent de gestionar-les correctament.

Personal sanitario, bomberos y cuerpos de seguridad: Descarga emocional

Dirigido a los diferentes profesionales que, por sus funciones, reciben una alta carga emocional en el desempeño de su trabajo. En ellos se encuentran  médicos y sanitarios de UCI’s, urgencias, cuidados paliativos, geriátricos, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, asistentes en desastres humanos, etc. En estos talleres realizaremos dinámicas para aprender a gestionar correctamente las emociones que se generan en esos momentos y que de un modo u otro afectan al estado emocional del profesional, tanto dentro como fuera de su entorno laboral. Tener las herramientas para gestionar estos estados emocionales, tanto los propios como los de las personas afectadas, ayuda enormemente al desempeño de sus funciones. Así mismo sirven de descarga emocional de vivencias que pueden no haberse aceptado y/o superado y que pueden dar lugar a generar creencias y comportamientos limitantes.

Junto con la manada de Equitación Emocional Mussara conoceremos las emociones básicas y nos acompañarán en el viaje hacia nuestro interior y el conocimiento de cada emoción relacionada con el desempeño de tus funciones. Cómo gestionarlas, aceptarlas y ver lo que nos aportan. Los caballos reaccionarán a tu emoción en cada momento y experimentarás cada uno de los estados por los que pasa la emoción. Ellos te harán de espejo, serán tu metáfora, vivirás las dos caras de cada emoción. Y…finalmente…jugando…habrás aprendido una manera diferente de gestionarlas correctamente.

Formato: Talleres grupales
Duración: 3, 7 ó 14 horas

Més informació

© Copyright - La Mussara Equitación Emocional - powered by Macredi20